Regulamin
 

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Sklep internetowy działający pod adresem www.evahl.pl należy do Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DORDŻE z siedzibą w Białej, z adresem Młynisko 74 (kod: 98-350) numerem nip: 8321906808

2. Zawartość strony internetowej oraz jej wszystkie części składowe nie mogą być powielane i kopiowane zarówno w części, jak i w całości bez zgody właściciela www.evahl.pl, a treść, elementy graficzne, rozwiązania informatyczne i inne są chronione prawem autorskim w całości oraz we fragmentach.

3.Użyte w regulaminie pojęcia oznaczają: Sprzedawca – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem www.evahl.pl

Klient (Zamawiający, Konsument) - osoba nabywająca towar lub usługę,

Towar - produkty oferowane przez Sprzedawcę do sprzedaży detalicznej w Sklepie

Usługa – odpłatne działanie podejmowane przez sprzedawcę w celu zaspokojenia określonej potrzeby (lub potrzeb) klienta

Cena - cena brutto Towaru lub usługi, umieszczona obok informacji o Towarze lub Usłudze, nie uwzględniająca kosztów dostarczenia Towaru

Zamówienie – zestaw Towarów lub Usług określonych do realizacji, zgodnie z niniejszym regulaminem, przez Zamawiającego

Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży Towarów i Usług w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu Kodeks Cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.)

Konsument - osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową

Regulamin - niniejszy regulamin

II. OFERTA

Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów i usług za pośrednictwem publicznej sieci internetowej za pośrednictwem serwisu www.shoper.pl. Produkty i usługi, prezentowane w Sklepie nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, natomiast stanowią one zaproszenie do składania ofert przez Zamawiających. Klient dokonując Zamówienia za pomocą narzędzi dostępnych na stronie internetowej sklepu składa ofertę kupna określonego Towaru lub usługi na warunkach podanych w opisie produktu/usługi. Ceny Towarów podane są w złotych polskich i są cenami Brutto. Zamówione Produkty są wysyłane w ciągu 14 dni od chwili zakupu (lub zaksięgowania wpłaty w zamówieniach z przedpłatą) z wyłączeniem sobót i dni świątecznych. Czas dostawy jest uzależniony od wybranej przez Klienta formy dostawy oraz dostępności towaru u sprzedawcy. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby zdjęcia, opisy i dane techniczne umieszczonych w Sklepie produktów były najbardziej jak to możliwe zgodne z rzeczywistością. W przypadku niewykluczonej zmiany niektórych parametrów technicznych przez producenta lub zmiany ceny produktu pracownik obsługi jest zobowiązany do natychmiastowego poinformowania Klienta o tym fakcie za pomocą poczty elektronicznej lub telefonu, i umożliwienia wycofania Zamówienia. Wszelkie koszty z tytułu odstąpienia ponosi Sprzedawca

III. PRZYJMOWANIE ZAMÓWIEŃ

Zamówienia można składać na jeden z następujących sposobów: poprzez stronę internetową Sklepu wysyłając e-mail z formularza kontaktowego na stronie. Klient może dokonać zakupu korzystając z koszyka bez konieczności zakładania (rejestracji) konta. Złożenie Zamówienia i dokonanie zakupu Towarów i Usług po wypełnieniu przez Zamawiającego w prawidłowy sposób formularza rejestracyjnego (w szczególności podania wymaganych z formularzu danych osobowych, adresu e-mail wykorzystywanego później jako login – i ustalenia przez Zamawiającego hasła). Złożenie zamówienia uwarunkowane jest zapoznaniem się i akceptacją regulaminu Sklepu. Czynności rejestracyjne dokonywane są jednorazowo, a kolejne Zamówienia realizowane są na podstawie logowania się Zamawiającego w Sklepie poprzez podanie loginu i ustalonego hasła. Podczas składania Zamówienia na towar podlegający wysyłce do klienta wymagane jest określenie: - rodzaju i ilości produktów - imienia i nazwiska odbiorcy , dokładnego adresu odbiorcy - numeru telefonu kontaktowego - adresu e-mail zamawiającego. Korzystanie ze Sklepu jest możliwe dla Zamawiającego dysponującego następującym wyposażeniem: komputer lub inne urządzenie umożliwiające połączenie z Internetem łącze internetowe przeglądarka internetowa obsługująca standardy HTML, CSS, JavaScript włączona obsługa języka JavaScript włączona obsługa plików Cookies aktywne konto e-mail. Sprzedawca oświadcza, że w ramach świadczenia usług opisanych w Regulaminie ma zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zamawiający akceptując treść Regulaminu oświadcza tym samym, że nie naruszy powyższego zakazu. Proces zamawiania przez stronę internetową Sklepu składa się z następujących kroków: - zalogowanie lub rejestracja - wybór towarów dokonywany przez dodanie ich do koszyka - wybór formy dostawy i płatności - zatwierdzenie zamówienia przez przycisk "kupuje, zamawiam". W trakcie składania zamówienia od początku do ostatniego kroku zatwierdzającego Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych, w tym także możliwość naniesienia zmian w wyborze produktów. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi na stronie internetowej informacjami zawierającymi odniesienia do zmiany danych. Nabywca może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary: płatność za pobraniem - Nabywca płaci należność ,którą pobiera kurier bądź listonosz w gotówce, przelew bankowy - przedpłata na podstawie elektronicznego potwierdzenia zamówienia. płatność internetowa – e-przelew za pośrednictwem zintegrowanego ze sklepem systemu rozliczeń Płatności24, tpay.com, PayPal, mRaty mBank. Nabywca może wybrać następujące formy płatności za zamówione usługi: przelew bankowy - przedpłata na podstawie elektronicznego potwierdzenia zamówienia. płatność internetowa – e-przelew za pośrednictwem zintegrowanego ze sklepem systemu rozliczeń Płatności24, PayPal. Szczegółowe informacje o płatnościach internetowych znajdują się na stronach internetowych Płatności24,PayPal. Przelewy i przekazy pocztowe należy przekazywać na rachunek bankowy sklepu w ING Banku Śląskim S.A. numer 19 1050 1937 1000 0091 1411 7329. Po kliknięciu na przycisk "kupuje , zamawiam" Klient otrzymuje e-mail z informacją o przyjęciu zamówienia. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji danych Zamawiającego np. w drodze kontaktu telefonicznego. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Zamówień złożonych z nieprawidłowo wypełnionym formularzem lub po bezskutecznej próbie potwierdzenia Zamówienia. Sprzedawca nie realizuje Zamówień w dni ustawowo wolne od pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyznaczenia innych dni nierealizowania Zamówień niż określone w zdaniu poprzednim po uprzednim umieszczeniu informacji o tym fakcie na stronie internetowej sklepu, przy założeniu, że zmiana ta nie narusza praw nabytych Klientów. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności finansowej za niedostarczenie przesyłki z powodu błędnie podanego adresu przez Zamawiającego. W takim przypadku Kupujący jest proszony o ponowne uiszczenie opłaty za przesyłkę lub w przeciwnym wypadku Zamówienie jest anulowane.

Kupujący który nie jest pewnym, czy da radę odebrać lub zapłacić zamówionego towaru metodą płatności „za pobaniem” ,proszony jest o NIE wybieranie tej formy płatności gdyż, w przypadku nie odebrania zamówionego towaru Sprzedający zastrzega sobie prawo do obciążenia kupującego kosztami uzasadnionymi:

 1. poniesionych kosztów wysyłki określonych w sklepie
 2. poniesionych kosztów zwrotu niepodjętej w terminie przesyłki do nadawcy
 3. naliczonych kosztów firmy kurierskiej za magazynowanie nie podjętej przesyłki

  Przy braku spłaty w/w należności w wyznaczonym terminie, spowoduje dodatkowe obciążenia:

  1. kosztów wysyłki wezwania do zapłaty
  2. kosztów przekazania do sądu
  3. kosztów sprawy sądowej
  4. odsetek ustawowych

IV. PRAWA I PRZYWILEJE KLIENTÓW

Usługodawca jako sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta za niezgodność z umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego Konsumenta w zakresie określonym ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.). W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień Konsumenta jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r. Nr 22, poz.271 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.). Usługodawca jest producentem nie których Towarów. Reklamacje z tytułu niezgodności Towarów z Umową Sprzedaży lub gwarancji producenta można składać pisemnie na adres email Sklepu Internetowego lub adres Usługodawcy.

V. ODSTĄPIENIE OD UMOWY, REKLAMACJE

Na mocy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22 poz. 271 z późn. zm) Konsument ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny przez wysłanie pisemnego oświadczenia w terminie 14 dni kalendarzowych od daty odbioru Towaru. Oświadczenie odstąpienia od umowy można złożyć wysyłając odpowiedni dokument (sprzedający wysyła na życzenie kupującego).na adres email w formularzu na stronie lub dołączając je do przesyłki ze zwracanym Towarem kierowanej na adres do zwrotu Towaru (podany w Postanowieniach Ogólnych Regulaminu). Sklep zwróci Konsumentowi cenę sprzedaży Towaru (wraz z kosztami dostawy Towaru do Klienta) niezwłocznie, tj. nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych w formie przelewu bankowego na wskazane przez Klienta konto. Zamawiający powinien zwrócić Towar w stanie niezmienionym w oryginalnym nieuszkodzonym opakowaniu (towar nie może posiadać jakichkolwiek znamion używalności), chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. W przypadku zwrotu uszkodzonego towaru odbędzie się weryfikacja mająca na celu ustalenie faktycznych strat poniesionych przez Sprzedawcę wraz z kosztami postępowania odszkodowawczego, którymi zostanie obciążony Konsument. Zwrot Towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez Konsumenta. Zwrot Towaru (koszt odesłania Towaru do Sklepu) odbywa się na koszt Konsumenta. W przypadku gdy Konsument wyraźnie wybrał sposób dostarczenia inny niż najtańszy standardowy sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu dodatkowych kosztów. Gwarancji nie podlegają uszkodzenia towarów spowodowane niedbałym lub niewłaściwym, niezgodnym z przeznaczeniem użytkowaniem. Gwarancja nie obejmuje naturalnych kamieni i minerałów. Przed odsyłką Towaru Kupujący jest obowiązany do zapakowania Towaru w sposób umożliwiający jego bezpieczny transport. Przesyłki wysyłane na koszt Sklepu nie będą odbierane. W przypadku odstąpienia, zwrotu lub reklamacji Towaru z Zamówienia, do którego dołączony był gratis promocyjny, Klient zobowiązany jest zwrócić także przedmiotowy gratis. W przypadku odmowy zwrotu gratisu, Sklep zwróci Klientowi cenę zwróconych lub zareklamowanych produktów, pomniejszoną o wartość gratisu - zgodnie z ceną gratisu.

WYJĄTKI OD PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:

 1.  W której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 2.  W której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.
 3.  W której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 4.  W której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
 5.  W której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 6.  O dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.
 7.  W której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 8.  O dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

VI. POLITYKA PRYWATNOŚCI I PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH (RODO)

sklep www.sklep.evahl.pl. ulokowany pod adresem https://sklep.evahl.pl obsługiwany jest przez serwis www.shoper.pl  / Polityka prywatności serwisu Shoper dostępna pod adresem www.shoper.pl („Serwis”) Obowiązuje od 25 maja 2018 r. https://www.shoper.pl/regulamin/polityka-prywatnosci/

 Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych serwisu www.shoper.pl znajdują się:

https://www.shoper.pl/regulamin/umowa-powierzenia-przetwarzania-danych-osobowych/

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności. zamieszczoną w sklepi.

 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Niniejszy regulamin świadczenia spełnia wymogi określone ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw, a w odniesieniu do konsumentów również Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22 poz. 271 z późn. zm.) i Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. nr 141 poz. 1176). Dla celów wykonania regulaminu oraz umowy, zastosowanie ma prawo polskie. W przypadku sporu z konsumentem stosowane będą korzystniejsze przepisy prawa jego miejsca zamieszkania. Korzystanie z serwisu www.evahl.pl oznacza akceptację niniejszego regulaminu oraz zasad dotyczących polityki prywatności Sklepu. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza internetowego zamieszczonego stronie Sklepu. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego umieszczenia w Sklepie Internetowym pod adresem www.evahl.pl. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia Zamówienia przez Klienta.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl